En skikkelig seier

Kirken skal satse stort på dialog.

– Dette er jo en virkelig gladmelding for kirke og samfunn, og for Areopagos og de kirkelige dialogsentrene! Nå er Den norske kirke offisielt en sentral partner i en nasjonal dugnad for mer dialog, jubler Raag Rolfsen, direktør i Areopagos.

Kirkens rolle i mangfoldssamfunnet

Kirkens øverste demokratiske organ, Kirkemøtet, har den siste uken drøftet saken «Religionsmøte og dialog». Saken handlet om Den norske kirkes selvforståelse og rolle i mangfoldssamfunnet.

"

«Jeg er veldig glad for at kirken lener seg framover og tenker ’hva kan vi bidra med’, i stedet for å se bakover og drømme om å bevare gamle privilegier og posisjoner.»

"

– Nå har altså Kirkemøtet vedtatt, at kirken skal fortsette å være en viktig samfunnsaktør, også etter at vi skiller kirke og stat.
Rolfsen er fornøyd med at kirken ikke vil forsvinne bort fra det offentlige rommet, men ønsker å spille en vesentlig rolle i samfunnet framover. Utviklingen vil preges av større mangfold og innvandring, og han mener at kirken kan være med på å forhindre uheldige konsekvenser av den utviklingen.

Raag Rolfsen, direktør i Areopagos (foto: Tone L. Walgermo)

– Jeg er veldig glad for at kirken lener seg framover og tenker ’hva kan vi bidra med’, i stedet for å se bakover og drømme om å bevare gamle privilegier og posisjoner.

Flere dialogsentre

I Kirkemøtets enstemmige vedtak heter det at «Kirkemøtet ber Kirkerådet og bispedømmerådene arbeide for flere dialogsentre i våre bispedømmer», og komiteens kommentar er at det bør opprettes dialogsentre i alle bispedømmene.
– Vedtaket er overraskende konkret. Ofte blir kirkemøtevedtak vage, fordi man ikke ønsker å binde opp personal- og økonomiske ressurser. Men nå sier man at kirken faktisk skal etablere flere dialogsentre. Det er en omfattende og viktig arbeidsoppgave, som medfører kostnader.

Sammen med bispedømmer og lokale kirkelige fellesråd har Areopagos sørget for at det allerede finnes og drives kirkelige dialogsentre i Oslo (med nasjonal koordineringsfunksjon), Stavanger og Bergen. I vedtaket til Kirkemøtet 2016, ønsker kirken at arbeidet med å opprette flere dialogsentre «skal skje i samarbeid med andre lokale, regionale og nasjonale partnere».

– Hva innebærer dette for Areopagos?

– Nå ønsker vi å gå i samtaler med det nye Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Bispemøtet, for å se på hvilken rolle vi og andre aktører kan spille. En ting er helt sikkert: Areopagos vil stille våre ressurser tilgjengelig, for å være med på utvikle og holde vedlike et slikt nettverk av dialogsentre.

Sterkt signal

Direktøren sier at det er genuint nytt og veldig gledelig at Den norske kirke sentralt nå forplikter seg til å være med på et nasjonalt dialogsamarbeid.
– Dette gjør at vi kan komme lengre. Det er en veldig styrke i å ha en sentral strategi, og at vi kan dele erfaringer og prosjekter i slikt nettverk. Satsningen gir også et sterkt signal til myndighetene, som kan se at det er naturlig å bevilge egne dialogressurser til dette arbeidet.

Dialogprest Steinar Ims engasjerer ungdom i dialog (Foto: Tone Leksbø Walgermo)

Støtt dialogprosjektet

Bli fast giver ved å trykke her

Gi en enkeltgave eller kirkeofring til kontonummer

9053 05 22325

Merk gaven: "Dialogprosjektet"

AREOPAGOS TRENGER ÉN MILLION KRONER I EKSTERNE STØTTE DE NESTE FIRE ÅRENE FOR Å ETABLERE NYE DIALOGSENTRE

Iselin Jørgensen (til venstre), Mehda Golabi (i blått slør)

Dialogprosjektet

  • Kirkelig dialogsenter finnes i dag i Oslo, Bergen og Stavanger.
  • Vi arbeider for å etablere sentre i alle bispedømmer innen 2020.
  • Sentrene driver kompetansebygging, erfaringsdeling og tar initiativ til konkret dialogarbeid bl.a. på skoler, i asylmottak, i kirker, moskéer og i religiøse lederfora.
  • Arbeidet har et særskilt fokus på ungdom.
  • Areopagos har arbeidet med religionsdialog i Norge i over 20 år.
  • I 1992 ble dialogsenteret Emmaus opprettet i Oslo, som ble videreført av Kirkelig dialogsenter i 2010. Dette senteret er noden i det nye nasjonale nettverket.

Bottom