KIRKELIG DIALOGSENTER DRAMMEN BLIR STIFTET. Her skriver partene under på stiftelsesdokumentet. Bak fra venstre: rådgiver Knut Edvard Larsen, biskop Per Arne Dahl, sokneprest Ivar Flaten, fellesrådsleder Ivar Nygård, menighetsrådsleder i Fjell Eilin Ekeland, kirkefagsjef Michael Onsrund, direktør i Tunsberg bispedømme Rolf Simeon Andersen og prost i Drammen Kjell Ivar Berger. Foran fra venstre: direktør i Areopagos Raag Rolfsen og bispedømmerådsleder Lill Tone Grahl-Jacobsen. (Foto: Den norske kirke)

Nytt dialogsenter i Drammen

Kirkelige dialogsenter dukker opp i flere byer ved hjelp av Areopagos. 

– 2017 markerer et nytt skritt i arbeidet med religionsdialog. Det er basert på Kirkemøtets vedtak i 2016 om å å arbeide for flere dialogsentre i våre bispedømmer, sier Liv Hegle, som prest i Areopagos og leder den norske seksjonen i organisasjonen. 

Kirken ønsker dialogsenter i alle bispedømmer i Norge 

Kirkemøtet ønsket at dette skal skje i et landsdekkende nettverksarbeid og med en samarbeidsmodell om økonomien. Med dette stilte Kirkemøtet seg bak den arbeidsmodellen som har utviklet seg rundt de tre Kirkelige dialogsentrene i Oslo, Bergen og Stavanger. Areopagos er initiativtager til dette arbeidet og har vært sentrale i å utvikle modellen. 

 Nytt senter i Drammen, flere underveis

– Areopagos utrustet Kirkelig dialogsenter i Oslo til å lage en plan for gjennomføring av Kirkemøtets vedtak i samarbeid med Mellomkirkelig Råd. I 2017 reiste man rundt i bispedømmene og hadde samtaler om opprettelse av nye dialogsentre, forteller Hegle og legger fornøyd til at arbeidet bar frukt på slutten av året. Da ble Kirkelig dialogsenter Drammen opprettet, knyttet til Tunsberg bispedømme. Det formelle stiftelsemøtet skjedde i januar 2018. Flere andre bispedømmer har kommet langt i å konkretisere planene.

Finansieringen av senteret er et samarbeid mellom Areopagos, bispedømmet og det kirkelige fellesrådet i byen. Daglig leder er Ivar Flaten, som er sokneprest i Fjell kirke, og som tidligere samme år ble tildelt Drammen kommunes kulturpris for sitt dialog- og brobyggerarbeid gjennom en årrekke. Dialgosenteret vil foreløpig ha sitt kontor i Fjell kirke. 

Nødvendig for samfunnet

– Areopagos ønsker å samarbeide om dialogsenter i alle bispedømmer, og vi samtaler med Mellomkirkelig råd med sikte på å finne en god struktur og koordinering av dette arbeidet, fortsetter Liv Hegle. 

– Hva sier du til de som mener at religionsdialog ikke er en oppgave for kirken? 

– Som kristne er vi kalt til å vitne om evangeliet om frelsen i Jesus Kristus, og vi kan frimodig innby mennesker til kristen tro og fellesskap. Samtidig skal vi møte alle mennesker, uansett hvilken tro de har, med respekt og nestekjærlighet. Dialog er nødvendig for å skape gode mellommenneskelige relasjoner og et godt og fredelig samfunn hvor religion spiller en konstruktiv samfunnsbyggende rolle, sier presten. 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom