Portrett av Årstein Justnes, førsteamanuensis i bibelvitenskap

Årstein Justnes, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, fikk hoveddelen av Areopagosstipendet 2014. Foto: UiA

Tildelinger

Areopagos har delt ut Areopagosstipendet i en årrekke, til folk som driver med studier eller forskning på dialog- og livssynsfeltet. Hensikten har vært å støtte studieprosjekt som underbygger Areopagos sitt arbeid. Til sammen har organisasjonen delt ut 1,6 millioner kroner gjennom denne ordningen i Norge og Danmark.

Fra 2016 har Areopagos ikke lenger mulighet til å dele ut dette stipendet. Organisasjons- og budsjettmessige omlegginger krever at vår satsing på dette studiefeltet får andre former. 

Disse har fått tildelt hele eller en del av Areopagosstipendet siden 2002. 

2014 To norske prosjekter ble tildelt stipendmidler:

Fra idealer til erfaring: meditasjon som praksis
Sammendrag: Meditasjon er praksis. Likevel fremstår mye av det som skrives om meditasjon i våre dager som teori om en idealisert praksis. Dette prosjektet ønsker å ta meditasjonspraksis på alvor, og vil forsøke å gå fra idealer til konkrete erfaringer. 

Prosjektet har tre pilarer: 1) En todagers konferanse ved Universitetet i Agder i samarbeid med Areopagos: PRAXIS: Meditasjon mellom ideal og erfaring, september 2014.
2) Antologien Når vi er stille: Erfaringer med meditasjon. I denne boken ønsker jeg å la meditasjonslærere og religiøse ledere skrive om hvordan de praktiserer meditasjon i sitt eget liv, nærmest fra dag til dag.
3) En populærvitenskapelig artikkel Sinnet rundt på 8 dager.

Stipendmottaker: Årstein Justnes

«Stillhetens metodikk» - en erfaringsbasert studie i arbeid med stillhet, meditasjon i rammen av vandring og retreat sammen med barn
Sammendrag: Denne studien vil ha som utgangspunkt hvordan stillhetsarbeid og meditasjon kan legges til rette og erfares av barn (ca 5-13 år). Ulike metoder vil prøves ut blant annet gjennom familieretreat, vandringer i skaperverket og arbeid med Kristuskransen. Både barn og voksne er i stor grad fremmedgjort i forhold til skaperverket, Gud og livets puls. Selv om voksengenerasjonen, i noen grad, har funnet arenaer og miljø for å arbeide meditativt, er det lite arbeid og studier i forhold til barnet. Særlig er dette viktig innenfor en kristen tradisjon der bønn står sentralt, men hvor bønnespråk og hvordan man legger til rette for at barnet selv ber ofte oversees. Å arbeide med hvordan barnet kan finne stillhet gjennom meditasjon i ulike former vil trolig føre oss på sporet av en «metodikk for stillhet». Dette vil være prosjektets kjerne, så vil rammene dette settes inn være for eksempel familieretreat, ulike vandringer ute, arbeidet med Kristuskransen, bønner og gudstjenesten.

Stipendmottaker: Marianne Bergsjø Gammelsæter

2013 To norske prosjekter ble tildelt stipendmidler:

Mindfulness og kristen meditasjon
Sammendrag: Mindfulness-meditasjon springer ut fra hjertet av buddhistisk meditasjon. Mange ledende aktører innenfor mindfulness-bevegelsen, for eksempel professorene Jon Kabat-Zinn og Andries Kroese, hevder at mindfulness-meditasjon ikke har noe med religion å gjøre, men at det samtidig er fullt ut kompatibelt med kristen meditasjon og bønnepraksis. I dette prosjektet vil jeg problematisere dette. Jeg ønsker særlig å sammenligne antropologien som ligger til grunn for kristen meditasjon og mindfulness-meditasjon. Jeg vil også skrive en populærvitenskapelig artikkel om hvordan man kan gjøre bruk av ressurser fra mindfulness-tenkningen innenfor et kristen meditasjonskontekst, og vil ta initiativ til en konferanse om mindfulness og kristen spiritualitet.

Stipendmottaker: Årstein Justnes

Portrett av stipendvinner Maria Bjørdal som smiler

Prest Maria Bjørdal ble tildelt deler av Areopagosstipendet i 2013. Foto: Storsalen

Meditasjon på ungdomsfestival
Sammendrag: Prosjektet har som målsetning å stimulere til meditasjon blant ungdom på en kristen ungdomsfestival. Konteksten er på noen måter en krevende setting for meditasjon, men kanskje nettopp derfor også en nødvendig setting. Massive impulser og stort sosialt press kan gi behov for tilbaketrekning og dypere refleksjon over troens innhold og eget liv. Gjennom et kurs med daglig meditasjon gjennom en festivaluke vil ungdommer få en unik mulighet til fordypning i troen og øvelse i meditasjon. Kurset vil også gi verdifull kunnskap tilbake til Areopagos' meditasjonsprosjekt og andre som ønsker å utvikle meditasjon som kristen trospraksis for ungdom.

Stipendmottaker: Maria Bjørdal

2012 To norske prosjekter ble tildelt stipendmidler:

Når dere ber – om bønn og språk i Den norske kirke
Sammendrag: Prosjektet er dels en teologisk, modernitetskritisk og språklig analyse av trekk ved nyere bønnespråk, og dels en lærebok og ressursbok i å skrive liturgiske bønner. Første del av boka identifiserer en nyåndelig og nykapitalistisk forskyvning i gudsbilde og menneskesyn i nyere bønner. Gud blir ikke lenger bedt om å handle for menneskene, men om å skape gode følelser og holdninger i menneskene så de kan realisere seg selv. Den andre delen av boka vil gi praktisk hjelp til å utforme teologisk og språklig konsistente liturgiske bønner. Sylfest Lomheim vil bidra med et kapitel om godt bønnespråk.

Stipendmottaker: Merete Thomassen

Portrett av Kathrin Pabst, etnolog, forskningsleder og konservator ved Vest-Agder-museet.

Kathrin Pabst, stipendmottaker i 2012. Foto: Universitetsforlaget

Ubedt og uventet. Paranormale erfaringer i møte med tradisjonell tro
Sammendrag: Dagens samfunn er ikke bare flerreligiøst, men også preget av rapporter om paranormale erfaringer som mange ikke tør å snakke om. Prosjektet ser slike erfaringer som en del av møteflaten mellom tradisjonell kristen tro og alternativ religiøsitet. Ved hjelp av fjorten omfattende intervjuer med kristne som har hatt paranormale erfaringer, vil vi kartlegge hva slags fenomener det dreier seg om, hvordan informantene selv tolker de paranormale erfaringer og hva denne tolkningen betyr for eget liv og egen tro: Fører erfaringen og fortolkningen til en bekreftelse av troen man hadde fra før eller til et nytt virkelighetsbilde? Og i hvilken grad er det viktig for den enkelte at de personlige, religiøse erfaringene blir tatt på alvor også av andre?

Stipendmottaker: Jan Olav Henriksen og Kathrin Pabst

2011 To norske prosjekter ble tildelt stipendmidler:

Stillhetens mange rom – estetikk som dialogfremmer og multireligiøst uttrykk
Sammendrag: Prosjektet fokuserer på hvordan den såkalte estetiske og ekspressive vendingen i ulike religiøse kontekster kan bidra til dialog og forståelse på tvers av religiøse skillelinjer. Ønsker å undersøke slike fenomener knyttet til kristne og nyåndelige kontekster. Jobber ut fra en hypotese om at estetiske praksiser ofte beveger seg over religiøse skillelinjer og kan bidra til dialog og forståelse.

Stipendmottaker: Irene Trysnes og Alexandra Irene Larsen

Etikk og en helende estetikk
Sammendrag: Prosjektet vil undersøke etiske implikasjoner av den ”helende” estetikk som er synlig i ulike deler av samtidskulturen og nyåndeligheten. Et viktig spørsmål vil være å undersøke hvordan – og hvorfor – man kan unngå at helheten eller helbredelsen blir ”kitsch”, forstått som en harmonisering som risikerer å utelukke menneskets sårbarhet, skyldighet og ansvarlighet.

Stipendmottaker: Stine Holthe

2010 To norske prosjekter ble tildelt stipendmidler:

Samtidens multireligiøsitet og nyåndelighet – er en spirituell revolusjon på gang?
Sammendrag: Vår tid preges av bevegelser som kan betegnes som multireligiøsitet eller nyåndelighet. Fenomenet vokser i utbredelse og omfang, men er relativt marginalisert i forhold til de etablerte institusjoner i kulturen (kirke, universitet, kunstinstitusjoner …). Prosjektet vil undersøke fenomenet (utbredelse, omfang, karakteristika) og se det i forhold til den etablerte religion. Vi bruker to ulike tilnærmingsmåter: Dybdeintervju/ fokusgrupper med unge mennesker fra det nyåndelige miljøet og bokutgivelse, der vi redegjør for resultatet av dybdeintervjuene og fokusgruppene, samt setter fenomenet inn i en større sammenheng, kulturhistorisk, paradigmatisk og epistemologisk.

Stipendmottaker: Helle Bjerkan og Gry Orfei Solbraa

«Gud og det skjønne». Teologisk estetikk hos Augustin og Dionysius Areopagiten
Sammendrag: En monografi som vil formidle deler av min avhandling om Dionysius, samt samle stoff fra tidligere artikler om teologiske estetikk eller teologien om det skjønne. Målet er å fremheve ”det skjønne” som en umistelig kategori i kristen teologi og forkynnelse. Når den estetiske siden ved åpenbaringen (det skjønne) glemmes, fører det også til en forringelse av det gode (etikken) og det sanne (Teologien). Boken formidler en fornyelse av teologisk estetikk, med anknytning til den sveitsiske teologen Hans Urs von Balthasar, som minner oss om at det er en dyp forbindelse mellom skjønnhet og offer (Jesu hengivelse), dette med særlig inspirasjon fra Dionysius og Augustins skrifter.

Stipendmottaker: Ståle Johannes Kristiansen

2009 Ingen tildeling ble foretatt

2008:

Norge: Et arbeidsprosjekt med MF om spesialavhandlinger der emnene var knyttet til kirkens teologi i møte med nyåndelighet.

Danmark: Stipend tildelt Jesper Fodgaaard: Nærvær som attraksjon – hvordan den kristne kirke kan kommunikere Guds nærvær til en sekularisert kontekst.

2007:

Norge: Nye udtryk for kirke
Internationalt og i Norge og Danmark fremstår i disse år spontant en række nye kirker og kirkelignende grupper, hvor især unge søger at finde kirkelige udtryksformer, som bedre passer til deres kultur og mentalitet end traditionelle folke- og frikirkelige menigheder. Hvad kendetegner disse nye udtryksformer teologisk og formmæssigt? Hvad driver dem? Hvad er fremtiden for dem? Hvad kan eksisterende menigheder lære af dem? Hvordan kan nye udtryksformer få plads inden for eksisterende kirkelige strukturer.

Tildelt Oddbjørn Stangeland til projektet: "Veimerker for menighetsutvikling i ungdomsarbeidet". 

Danmark: Spiritualitet og inkarnation
”Spiritualitet” forstået som tværreligiøs eller a-religiøs subjektiv oplevelse af åndelige værdier vinder i disse år stadig større folkelig forankring i Vesten. Denne forståelse af spiritualitet kommer ofte på tværs af den kristne tros vægtlægning af Guds legemliggørelse i Jesus – inkarnationen. Hvad er relevansen af at betone inkarnationen og Jesu legemlige opstandelse i mødet med spirituelt søgende i vor tid? Hvordan påvirker inkarnationen forståelsen af kristen spiritualitet? Hvordan udvikle en sund kristen spiritualitet, som både vægtlægger tilbagetrækning og hverdagsengagement for næsten gennem tjeneste i social og politisk indsats, naboskab, fællesskab, fest, gudstjeneste m.v.

Tildelt Signe Berg og Andreas Dybkjær til projektet "Pont Neuf - Konceptudvikling fra natkirke til undervisningskirke."

2006:

Norge: Verdensmissionskonferencen i Edinburgh 1910 er blevet anset for at være en vigtig mærkesten i vor tids missionshistorie: Udgangspunktet for moderne missionsteologi, højdepunktet for Vestens missionsbevægelse, starten på den moderne økumeniske bevægelse. Man er nu begyndt at planlægge en lignende stor konference i 2010. I lyset av Edinburgh 1910 hvilke temaer bør en konference i 2010 løfte frem, og på hvilke måder bør disse temaer behandles? Den stigende multireligiøse kompleksitet bør indgå som et centralt fokus i emnebehandlingen.

Tildelt Audhild Kaarstad til projektet: ”I bevegelse fra Edinburgh 1910 til Edinburgh 2010”

Danmark: Tro og religion i et forbrukersamfunn
Religion og religioner er under forandring i det pluralistiske, multikulturelle forbruger-samfund. Hvad betyder religiøs søgen i en sekulariseret konsum-kultur, hvor religiøse retninger er tilgængelige og ofte opfattes på lige fod med andre forbrugsgoder? Hvilke udfordringer rejser det for formidling af kristentro og for kirken?

Tildelt Amalie Nørgaard Rathje til projektet: ”Mellem Evangelium og Moderne Management. Præstens nye rolle i danskernes arbejdsliv”

2005:

Norge: Frelse i en multireligiøs verden 
Religioner er dybest set frelses-systemer. Men mange har i vores multireligiøse verden vanskeligt ved at forstå og tale om ”frelse”. Hvorfor? Kan man tale om tro og religion uden at tale om frelse? Hvordan sætter vi ord på ”frelse” i dag?

Tildelt Vebjørn L Horsford til projektet: "Hva frelses vi fra? "Healing" som frelse i tekster fra KVs misjonskonferanse 2005. Perspektiver i den religionsteologiske debatten".

Danmark: De-sekularing anno 2005
Hovedtendensen i moderne tid har for både individ og samfund været en stadig større grad af sekularisering og heraf følgende marginalisering af tro og religion til privat-sfæren. Hovedtendensen holder stadig, men vi ser faktisk mennesker uden nogen religiøs/kirkelig baggrund, som i dag ”de-sekulariseres” og finder ind i nye religiøse fællesskaber, det være kristelige, muslimske eller fællesskaber med baggrund i Østens religioner. Hvem er de? Hvorfor konverterer de? Hvad betyder de-sekulariseringen for deres liv og verdenssyn?

Tildelt Søren Østergaard til projektet: "Mere end blot en søgen efter enkle svar på komplicerede spørgsmål?” - en undersøgelse af danske unges søgen mod kollektive og forpligtende religiøse fortolkningsfællesskaber”.

2004:

Norge: Kristen spiritualitet og åndelig veiledning
Interessen for kristen spiritualitet og savnet av en kvalifisert åndelig veiledning øker i kirker og menighetsliv i Norge. Ikke minst i møte med den åndelige lengsel og den nye åndeligheten i vår tid er det behov for en fordypning av bønnen og det indre livet, og en revitalisering av kirkens veiledningspraksis. Areopagosstipendet 2004 går til et prosjekt innen 1) kristen spiritualitet eller 2) åndelig veiledning.
Et spiritualitetsprosjekt bør belyse særlige utfordringer til kristent tros- og menighetsliv i en tid med religiøst oppbrudd. Et prosjekt innen åndelig veiledning bør bidra til avklaring i forhold til andre veiledningsformer i kirken og/eller bidra til utvikling av kirkens tilbud om åndelig veiledning. I begge tilfelle vil det bli lagt vekt på hvorvidt prosjektet kan styrke formidlingen av evangeliet til religiøst søkende mennesker i dag.

Tildelt Kristin Bakkevig til projektet: Åndelig veiledning – alminneliggjøring og integrering i menighetsfellesskap

Danmark: Sjælesorg og åndelig vejledning som kirkens dialog med religiøs søgen
Som en del af tidens generelle religiøse søgen finder man et stigende antal danskere, som prøver at genfinde et kristent fundament for deres tilværelse. Kirkens gudstjeneste formår kun i mindre grad at bidrage hertil, idet den for mange uindviede opleves som vanskelig tilgængelig og envejskommunikerende. Den fortrolige samtale med et kristent menneske, der kan hjælpe med at sætte ord på troen, opleves ofte mere værdifuld og troværdig for en generation, der er vant til danne sig holdninger og overbevisninger gennem ligeværdig dialog.

Tildelt Inger Dahl til projektet: Sjælesorgsnetværket

2003:

Norge: Folkekirken og folkeslagene
Den norske folkekirke skal være misjonerende - samt bekjennende, tjenende og åpen. Hva betyr det i en tid da kirken vokser i land og folkeslag vi før har definert som misjonsmark, mens den marginaliseres i vårt eget folk og i økende grad befinner seg i en multireligiøs omverden? Hva slags misjonerende menigheter trenger vi i en slik situasjon (hvor en ny ordning av forholdet stat/folkekirke også kan bli aktuell)? Og hvordan kan nye kirkers tro og vitalitet i andre deler av verden inspirere kirke og menighet hos oss?

Norsk stipendiat faldt fra – beløbet omdisponeret til SMM-stipendie-formål

Danmark: Kirken og religionsmødet
Hvordan kan kirke og menighed på nye måder udrustes og udfordres  til mødet med andre tros- og tilværelsesopfattelser?

Tildelt Mogens Mogensen til projektet: ”Omvendelse mellem islam, new age og kristendom i Danmark”

2002:

Danmark: Udfordringer til kirken i mødet  med ny religiøsitet og nye tilværelsesopfattelser
Hvilke udfordringer stiller de sidste 25 års udviklinger i religiøsitet og det moderne/postmoderne til kirkens måde at formidle sit budskab på gennem væren, ord og handling?

Tildelt Merete Ørskov til projektet: Udfordringer til kirken i mødet med ny religiøsitet og nye tilværelsesopfattelser.

Gjør en forskjell

Dette skjer

08. mai
Nordstrand kirke i Oslo

 

 

Bottom