Vårt arbeid>Arbeid i Norge>Kirkelig Dialogsenter
Kirkelig dialogsenter

Kirkelig dialogsenter

For å bygge broer av forståelse og trygghet, er Areopagos involvert i dialogsentre i flere norske byer.

Sentrene er et samarbeid med Den norske kirke og lokale myndigheter. De ønsker å bidra til et livssynsåpent samfunn som fremmer toleranse og respekt. Det gjøres gjennom kurs og kompetanseheving innenfor teologi, dialog og religionsmøter for menigheter og organisasjoner. Sentrene bygger nettverk med dialogpartnere fra ulike tros- og livssynsamfunn lokalt.

Startet i Oslo 
De kirkelige dialogsentrene finner du i Drammen, Trondheim, Stavanger, Bergen og Oslo. Senteret i Oslo har eksistert lengst, og er en videreføring av arbeidet ved dialogsenteret Emmaus (etablert i 1991) og Gud i storby-prosjektet i Oslo bispedømme. Dette dialogarbeidet er en viktig del av Areopagos sin identitet.

 

Areopagos sine mål for engasjementet i Kirkelig Dialogsenter (KD) 

Hvert senter skal 

  • være verksted, ressurs- og kompetansesenter for alle i kirke og samfunn som er engasjert i religionsmøter i ulike sammenhenger. 
  • en kunnskaps- og holdningsleverandør til bykirkene spesielt, og skal arbeide for å stimulere til dialog som en integrert del av kirkens arbeid. Sentrene ønsker også å bidra med sin kompetanse overfor offentlige virksomheter. 
  • legge til rette for lokale og levende møter mellom ulike religioner og livssyn. Dialogarbeidet i sentrene skal drives som erfaringsbasert arbeid med både innhold og uttrykk for tro. 
  • bidra til støtte og igangsetting, drift og videreutvikling av ulike tiltak for dialog og samhandling på lokalt plan. Sentrene skal bidra til å åpne dialogen for det brede publikum gjennom lokale grasrotsamtaler. 
  • bidra til å utvikle relasjoner og nettverk mellom mennesker som tilhører ulike religioner og livssyn på grasrot- og ledernivå. 
  • være et sted for samtaler og formidling av informasjon om religionenes plass i offentligheten, om virkemidler for fredelig sameksistens, og om muligheter og utfordringer som ligger i det flerreligiøse og mangfoldige samfunnet 

Senteret i Oslo har til hensikt å være lokalisert til Dialogens hus, som planlegges i regi av STL. KD i Oslo skal sammen med de andre aktørene på Dialogens hus fungere som knutepunkt for de mange aktører, organer, etater, frivillige virksomheter og liknende som møter religionsrelaterte utfordringer knyttet til lokalmiljøene. 

Målet er at alle bispedømmene i Norge på sikt skal ha hvert sitt dialogsenter.

Powered by Cornerstone