Forsiden>Artikler>90 år i mellomrommet
90 år i mellomrommet

90 år i mellomrommet

Tao Fong Shan har i hele sin levetid arbeidet i møtet mellom kirken og samtidens åndelig søkende.

Nylig feiret Areopagos’ tette samarbeidspartner i Hongkong jubileum: 90 år med religionsdialog, studier og arbeid med fordypelse og kristen spiritualitet.

TAO FONG SHAN JUBILERER

Visjonen om et åndelig senter for kristen spiritualitet i Hongkong ble til Tao Fong Shan. Nå, etter 90 år, blåser Kristus-vinden fortsatt.

Seniorrådgiver og Chief of Tao Fong Shan relations Lars Mollerup-Degn er i Hongkong i anledning feiringen av TFS sine 90 år.

Kirkene i Hongkong, samarbeidspartnere, tidligere medarbeidere og styremedlemmer var invitert til jubileumsfest og takkegudstjeneste på Tao Fong Shan – fjellet hvor Kristus-vinden blåser.

I denne teksten beskriver Mollerup-Degn TFS i dag, og bakgrunnen for de ulike formene for arbeid på denne åsen.

Senter for sannhetssøkere

I 1930 kjøpte Den Nordiske Kristne Buddhistmisjon – nå Areopagos – en øde bakkekam utenfor byen, men nær jernbanen som fører til hovedbyen Guangzhou (tidligere Canton) i Kina.

90 år i mellomrommetFra byggingen av Christ Temple.FOTO: Areopagos arkiv

Visjonen var å skape et åndelig senter for samtale, studier og kristen spiritualitet i møtet med kinesiske tradisjoner og deres «sannhetssøkere». Med det mente man de buddhistiske pilegrimsmunkene, taoistprestene og aktive lekfolk om søkte inspirasjon og visdom i en eller flere av Østens visdomstradisjoner i det de selv betegnet som «de synkretistiske bevegelser».

Misjon er oversettelsesarbeid

Buddhistmisjonen hadde et ønske om å gi kristen tro et uttrykk en klesdrakt som passet til kinesisk kontekst. Misjon er først og fremst et oversettelsesarbeid.

Man kan ikke bare bruke de samme ordene, de samme liturgier og den samme arkitekturen som vi kjenner fra vår tradisjon. Da blir det i beste fall ikke forstått, og i verste fall misforstått.

90 år i mellomrommetFra Tao Fong Shan med Christ Temple i bakgrunnen.FOTO: Areopagos arkiv

Ord og dogmer får ikke samme betydning i ulike kontekster. Og de spørsmålene som i Europa har vært bakgrunn for utviklingen av de kristne dogmene, er slett ikke de samme spørsmålene som en sannhetssøkende buddhistmunk stiller eller søker svar på.

Lytte for å gi relevante svar

Når man sier «Gud» i én kultur, så skaper det helt andre assosiasjoner og forståelser enn i en annen. Man kan derfor ikke bare oversette forkynnelse 1:1.

Man må lytte seg inn til de spørsmålene, det verdenssynet og den tankegangen som rører seg i det mennesket man snakker med, for å kunne gi relevante kommentarer eller svar som bygger på et kristent livssyn.

Det stod klart fra begynnelsen for misjonens medarbeidere at de ikke bare var her for å preke og forkynne. De var her for å lytte, for å studere og for å prøve å forstå de buddhistene, konfucianistene og taoistene som kom til Tao Fong Shan.

De var her for å være medvandrere med menneskene de kom i kontakt med; leve med dem, snakke med dem, be med dem.

Deler tro

De var her for å dele egen tro, sant nok, men de var her like mye for å lære og bli beriket av møtet med mennesker fra andre tradisjoner som også søkte sannhet, visdom og innsikt.

For det var en erkjennelse fra visjonen som Buddhistmisjonen ble formet av, at kirken eller misjonærene ikke eier sannheten og den fulle innsikt om livet, Gud og mennesker.

Alle forstår vi stykkevis, og kun sammen med andre kan vi forstå stadig mer av «bredden og lengden, høyden og dybden» (Ef 3, 18) av Guds kjærlighet og visdom.

Vi har derfor bruk for både å dele og lytte, undervise og lære. Tao Fong Shan er bygget for å danne rammen rundt en slik religions- og spiritualitetsdialog.

Dialogen trenger studier og praksis

I dialogen ble det raskt klart at der er bruk for ytterligere to ben å stå på: religionsstudier og en egen spirituell praksis. For å være en relevant dialogpartner, er det nemlig nødvendig både å være innsiktsfull og nysgjerrig på hva ens dialogpartner tror og tenker.

Hva legger vedkommende i ord og begreper, hva er de grunnleggende og eksistensielle spørsmål som søkes svar på, og hvordan kommer troen til uttrykk i praksis, og hva gjør denne praksis ved eller for utøveren?

90 år i mellomrommetISCS er en viktig del av Tao Fong Shans studievirksomhet. Her fra deres stand på jubileet.FOTO: Lars Mollerup-Degn

Derfor har det hele tiden foregått grundige og seriøse religionsstudier på Tao Fong Shan.

Hvis man skal ha noe relevant å by på i trossamtalen, og hvis man skal bli tatt på alvor, er det også viktig at man ikke bare har et teoretisk forhold til det åndelige livet. Det er også nødvendig å kunne bygge på og dele av egen erfaring.

Derfor ble og blir der arbeidet med kristen spiritualitet og trospraksis i en rekke programmer og aktiviteter på Tao Fong Shan.

På den måten er de tre søylene for arbeidet på Tao Fong Shan definert som dialog, religionsstudier og arbeid med kristen spiritualitet.

Bygger bro

Dialogarbeidet på Tao Fong Shan ivaretas primært i avdelingen «Bridge and Dialogue», men også i «Art Division», som arbeider med kristen kunst og kultur på forskjellig vis.

Bridge and Dialogues medarbeidere er med i interreligiøse nettverk og samlinger her i Hongkong og besøker andre religioners sentre og hellige steder, på samme måte som de selv inviterer andre til å delta i Tao Fong Shans egne aktiviteter. De arbeider også med utdannelse og inspirasjon til kirkens folk om å gå i dialog med andre troende.

90 år i mellomrommetTFS har en egen butikk for kunst og håndverk.FOTO: Areopagos arkiv

Fremmer religionssamtalen

I Hongkong er mange kristne nemlig første- eller andregenerasjons kristne, og da kan der være en utbredt tendens til å holde avstand til det man har valgt bort, og være så begeistret for det nye at man har problemer med å se relevansen i dialogen eller tro på at det kan være noe godt å hente der overhodet.

Vi kjenner det samme fra vår sammenheng, men kanskje med motsatt fortegn. Når folk hos oss, i skuffelse over kirken, velger å tilslutte seg en annen – kanskje østlig inspirert religion – kan de ha vanskelig for å se hvorfor de skal beskjeftige seg med eller være i samtale med kirken. For den har man jo nettopp valgt bort av en grunn.

Så å sette den gode og fruktbare religionssamtale på dagsordenen i Hongkongs kirker, kan være en misjon i seg selv.

Formulerer genuin kinesisk teologi

Studiearbeidet skjer både på et akademisk og en praksisorientert plan. I Institute of Sino-Christian Studies (ISCS) arbeides det med studier av kinesisk samtidsreligion og med å formulere og tenke nytt om en genuin kinesisk teologi.

Lærere og forskere fra Kina og andre sørøstasiatiske land kommer til Tao Fong Shan og studerer, forsker og bygger nettverk omkring emner som det kanskje er vanskelig eller umulig å skaffe kilder til inne i Kina.

ISCS arrangerer seminarer, foredrag og online kurs for tusener av studerende, primært fra Hongkong og Kina, om kristendom, det kristne menneskesyn, kirke- og teologihistorie med mere.

Samarbeid på tvers av fag

I Kina finnes det ikke teologiske fakulteter på universitetene, men innenfor en rekke fagområder, som for eksempel religionsvitenskap, filosofi, samfunnsvitenskap og psykologi, finnes der stor interesse for å lære og forstå mer om den vestlige kulturhistorie og kristendommens betydning for denne. Så det gir anledning til et mangeårig samarbeid med omkring 20 universiteter i Kina.

ISCS samarbeider også med en rekke presteseminarer i Kina om presteutdannelsene der, og – når korona ikke forhindre det – har et program med gjesteprofessorer fra Skandinavia som besøker kinesiske studiesteder for å undervise.

Tao Fong Shan Christian Center (TFSCC) tilbyr prester og lekfolk diplomkurser i åndelig veiledning og åndelig dannelse (Spiritual Direction og Spiritual Formation). De er kurs som både retter seg mot personlig fordypelse og utvikling, og kurs som sikter på å utdanne prester, sjelesørgere og åndelige veiledere til deres arbeid i kirken.

Prester fra fastlandet

Det avholdes også etterutdanning og samlinger for prester som bor og arbeider i fastlands-Kina. De har ofte store menigheter med mye ansvar, men meget begrenset utdannelse (kanskje bare et kort bibelskoleopphold) og meget få økonomiske ressurser.

90 år i mellomrommetFra undervisningen av prester fra Fastlandskina i 2018.FOTO: Areopagos arkiv

Det er til gavn for dem å komme noen uker på kurs på Tao Fong Shan i Hongkong, hvor de både kan utdanne seg ytterligere og bygge nettverk med andre prester i lignende situasjoner.

Dessverre har dette programmet ligget stille, som så mye annet, på grunn av korona. Restriksjonene hindrer stort sett alle reiser over grensen mellom Kina og Hongkong, med mindre man har tid, råd og mulighet for å flere ukers obligatorisk karantene på et hotell.

Tilbud ved dødfødsel

TFSCC arrangerer også retreater og liturgiske samlinger av forskjellig art.

90 år i mellomrommetGravplassen på Tao Fong Shan.FOTO: Areopagos arkiv

De seneste år har Areopagos og TFSCC drevet et felles prosjekt ved navn LIFE (Living In Fullness Everyday). Det er et program som arbeider med livsmestring, personlig fordypelse og utvikling.

Det retter seg især mot mennesker som har vært ute for en krise, som for eksempel ufrivillig abort eller dødsfall i familien.

Her tilbys sjelesorgssamtaler, retreater og begravelsesseremonier for dødfødte barn. Det er meg bekjent det eneste sted i Hongkong med et slikt tilbud. På Tao Fong Shans kirkegård er der også innrettet plass for dødfødte barn – Garden of Angels.

Unge pensjonister

Som noe nytt vil man fra neste år tilby diplomutdannelse i sjelesorg og åndelig veiledning for pensjonister.

Normal pensjonsalder i Hongkong er omkring 60 år, så mange har tid igjen de gjerne vil bruke på noe godt eller utviklende for andre, så en sådan utdannelse kan være et skritt på veien til det.

Kristen meditasjon i alle år

90 år i mellomrommetKristen meditasjon er en viktig del av Tao Fong Shans virksomhet.FOTO: Areopagos arkiv

Det tredje ben i visjonen er arbeidet med kristen spiritualitet. Inspirert av den østlige kontekst, har man i alle 90 år arbeidet med kristen meditasjon i forskjellige avskygninger.

Både buddhistisk inspirert meditasjonspraksis og praksis fra den tidlige kirke, de ortodokse og katolske tradisjonene.

De seneste godt og vel 30 år har inspirasjonen fra Taizé preget det åndelige liv på berget en del, likesom man de siste cirka fem år har tatt konseptet Christfulness, formulert av misjonsprest Ole Skjerbæk Madsen fra Areopagos, inn i spiritualitetskursene og i retreater.

Noe av det som skapte kontroverser i Buddhistmisjonens tidlige år, var liturgien for søndagsgudstjeneste. Den var eksperimenterende og inkluderte elementer fra østlige tradisjoner og fra den nestorianske kirke, som var den første kristne kirke som nådde Kina allerede i år 635.

Det var tilpasset en samtidig luthersk og økumenisk teologisk forståelse, men noen oppfattet det som uttrykk for religionsblanding og usunn synkretisme.

Mellom kirken og samtidens søkende

Slik har Tao Fong Shan – og Buddhistmisjonen/Areopagos – i hele sin levetid, arbeidet på kanten, i møtet eller mellomrommet mellom kirken og samtidens åndelig nysgjerrige eller søkende.

Tjeneste går både innad i kirken med utrustning og fordyping og utad til andre tradisjoner og livssyn med samtale, dialog og samarbeid for det felles gode.

I år markerer Tao Fong Shan 90 år, i 2022 feirer Areopagos 100 års-jubileum med tema om å søke … sammen, hvor de tre prikkene kan være ulike ting: sannhet, forsoning, rettferdighet, tro og så videre.

I de første 80 år av Tao Fong Shans historie var stedet eid og drevet av Areopagos, og på mange måter flaggskipet til organisasjonen. Men i 2010 ble det selvstendiggjort med lokal økonomi og ledelse.

90 år i mellomrommetEt arkivbilde av skilting til TFS i Hongkong.FOTO: Areopagos arkiv

Tao Fong Shan er dog stadig en av våre nærmeste og viktigste partnere, vi har samme målsetning og grunnvisjon, deler det meste av vår historie og de viktigste elementene av vår identitet med hverandre og setter stadig nye samarbeidsprosjekter ut i livet. Prosjekter som kan tjene til utveksling mellom Øst og Vest og skape møtesteder for religionsdialog, studier og nye erfaringer med kristen spiritualitet og praksis. Det håper vi også vil være virkeligheten mange år fremover.

Hjertelig til lykke med 90-årsjubileet! Guds fred og alt godt ønskes for arbeidet og fremtiden for fjellet hvor Kristus-vinden blåser – Tao Fong Shan.

TEKST Lars Mollerup-Degn
Publisert 21.11.2021
Relevante saker
TFS, Asia, Tao Fong Shan
04.10.2023
Asia, Tao Fong Shan
02.05.2023
Asia, Tao Fong Shan
02.04.2023
Powered by Cornerstone